Register | สมัครเข้าเล่น

ชื่อตัวละคร
รหัสผ่าน
กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง
อีเมล
Rule | เงื่อนไขและข้อตกลงการสมัคร
1. กรุณารักษาความปลอดภัยไอดีของท่าน ไม่นำ Username และ Password ไปให้ผู้อื่นรู้ หากเกิดความเสียหายกับไอดีของท่าน ทางเซิร์ฟเวอร์จะไม่รับผิดชอบ ทุกกรณี

2. ทางเซิร์ฟเวอร์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูล หรือลบไอดี ผู้เล่น โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

3. การลงทะเบียนไอดี กับทางเซิร์ฟเวอร์ ถือเป็นการยอมรับกฎระเบียบที่เซิร์ฟเวอร์กำหนด และหากทำผิดกฎ ทางเซิร์ฟเวอร์มีสิทธิใช้บทลงโทษกับผู้เล่นที่กระทำผิด

4. ข้อมูลที่ผู้เล่นลงทะเบียนไว้ ถือว่าเป็นข้อมูลของทางเซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์จะเก็บรักษาข้อมูลผู้เล่น ไว้เป็นความลับ

5. ห้ามลงทะเบียนไอดี มาเพื่อก่อกวน ละเมิดกฎเซิร์ฟเวอร์และละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือสร้างความเสียหายให้แก่เซิร์ฟเวอร์ และผู้อื่น

6. กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ตามจริง และใช้งานได้ เพื่อประโยชน์ของท่าน กรณีกู้คืนบัญชี หรือลืมรหัสผ่าน

7. เซิร์ฟเวอร์ไม่มีนโยบายการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม